Terms of service

(VERSIE 2020-1; GEPUBLICEERD OP 10 december 2020 EN SINDSDIEN VAN KRACHT)

1. Algemene verkoopsvoorwaarden
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en
verkooptransacties via de website www.otto-store.be met betrekking tot de op de website
aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden
volledig en zonder voorbehoud.

2. Verkoper
De website www.otto-store.be is eigendom van en wordt beheerd door GUIDON BV.
GUIDON heeft haar maatschappelijke zetel te Reeuwstro 17, 9930 Lievegem en is ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW-nummer BE0667.957.143.
E-mailadres: shop@ottoilbassotto.be; telefoon: +32 497 201731.

3. Toepassing
GUIDON kan de Verkoopsvoorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip aanpassen. Eventuele
wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Enkel de Verkoopsvoorwaarden van GUIDON zijn van toepassing op de overeenkomst en niet die van de klant. Wij raden u aan een kopie van deze Verkoopsvoorwaarden op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.otto-store.be.

4. Bestellingen
Als u een bestelling wilt plaatsen op www.otto-store.be, dient u aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
a) U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en
andere vereiste informatie doorgegeven;
b) U bent ten minste 18 jaar oud;
c) Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te
zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen;

Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw
e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan

niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw
gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.
Bestellingen op de website www.otto-store.be doorlopen onderstaand proces:

 • U kiest de Producten;
 • U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres;
 • De betaling wordt goedgekeurd;
 • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de
 • betaling is verwerkt;
 • Wij innen de betaling van uw betaalkaart;
 • Wij verzenden de Producten;
 • U ontvangt de Producten

Bestellingen geplaatst via www.otto-store.be zijn niet bindend voor de Verkoper. Zij worden slechts
bindend voor de Verkoper nadat de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om
welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.
Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van
de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van
ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het
afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde Producten nog niet hebt ontvangen.
Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren
indien:

 • Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.otto-store.be of er op de website www.otto-store.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;
 • Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);
 • De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
 • Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
 • Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in
voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten
terugstorten.

5. Prijzen, BTW en verzendingskosten
Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Prijzen en beschikbaarheid van
artikelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Niettegenstaande wij www.otto-store.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich
mogelijk fouten voordoen in de op de website www.otto-store.be weergegeven prijzen. Enige
foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in
ieder geval niet bindend zijn voor ons.
Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde
belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.

6. Betaalmogelijkheden
Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met SHOPIFY. Met dit
betalingssysteem betaal je veilig en snel met Bancontact, Creditcard (Mastercard, Visa) of iDEAL. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel
plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website van
www.otto-store.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw
bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde Producten worden
verzonden. We leveren de Producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.
GUIDON heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de
online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal,
verlies aan gegevens of elke andere schade die de koper of een derde zou lijden ten gevolge van de
online betaling.
Tot op het ogenblik van integrale betaling door de koper, blijven de aan de koper geleverde
goederen eigendom van GUIDON.

7. Levering
De verzending vindt plaats binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de betaling voor België en tot langer voor internationale zendingen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de
verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders
aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper,
deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te
verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde
sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De goederen worden door GUIDON
slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien na het afsluiten van de

bestelling zou blijken dat de door de koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn,
verbindt GUIDON zich ertoe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de koper hiervan in
kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de koper, waarmee de bestelling wordt
geannuleerd. De koper verbindt zich ertoe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving
onverwijld aan GUIDON over te maken, zodat GUIDON de door de koper in voorkomend geval
betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de koper
aan de koper kan terugstorten. GUIDON kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien
de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan GUIDON over te maken.
De koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad. De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. GUIDON is generlei aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/ of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

8. Productbeschrijving
GUIDON probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar we garanderen niet dat
productbeschrijvingen of andere inhoud accuraat, volledig betrouwbaar of foutvrij zijn. Wij
behouden ons het recht voor om fouten onjuistheden of weglatingen te corrigeren en om informatie
te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Verlies en schade door verzending
GUIDON kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van
goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en zo veilig mogelijk
te verpakken. De koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer
deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde
goederen zou geopend en/ of beschadigd zijn, dient de koper dit te melden aan de
vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in
ontvangstneming. Elk pakket kan online worden opgevolgd aan de hand van een unieke barcode. In
geval van problemen met de ontvangst van het verstuurde pakket, kan de klant zich wenden tot de
transporteur met vermelding van deze barcode.

10. Overmacht
GUIDON is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale
controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen,
werkonderbrekingen die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze
voorzienbaar.

11. Verzakingsrecht en retourneren
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen (per e-mail met vermelding van zijn
rekeningnummer aan liesbeth@ottoilbassotto.be) dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling
van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt
op de levering. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in perfecte en
weder-verkoopbare staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele
verpakking terug te zenden aan het hierna volgende adres:
OTTO IL BASSOTTO/ GUIDON BV
KRUISSTRAAT 25
9930 LIEVEGEM
Goederen die werden gedragen, gewassen, beschadigd of hersteld, of goederen met een (rook)lucht
kunnen niet worden teruggenomen. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de
verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de
koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk
verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de
terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen
door de koper.
Wens je een artikel om te ruilen? Dan verzenden we kosteloos het nieuwe artikel.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor indien wij vermoeden dat het product
reeds in gebruik werd genomen, werd beschadigd door de klant of indien de redenen ongegrond
zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

12. Klachten

Wij doen er alles aan om de artikelen op de webshop www.otto-store.be zo nauwkeurig mogelijk te
omschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten zouden voordoen,
berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Instellingen en kwaliteit van het
beeldscherm van de koper kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis
van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden. Indien de klant twijfelt aan een bepaald
artikel of verdere informatie wenst, kan deze steeds contact opnemen met GUIDON. We behouden
ons het recht voor om onze prijzen aan te passen. We stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich gebreken zouden
voordoen aan de producten aangeboden op de webshop www.otto-store.be zijn wij hiervoor niet
aansprakelijk. De klant kan zich in dat geval richten tot de desbetreffende fabrikant. De klant dient
GUIDON hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de producten extra kunnen controleren. Wij doen
ons uiterste best om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. GUIDON kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze
producten.

13. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de
5 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervan kan nooit
groter zijn dan het gefactureerde/ betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage,
onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet
kunnen voorleggen van een factuur of een geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn
uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel. De
koper is ertoe gehouden GUIDON te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via
liesbeth@ottoilbassotto.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en dit
binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de koper. GUIDON verbindt zich ertoe binnen
redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van
toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

14. Privacy

Wanneer je een bestelling plaatst op onze webshop, hebben we natuurlijk je gegevens nodig. Door
deze gegevens in te vullen op de website, geef je ons de toestemming om deze te gebruiken. Wij
hebben deze gegevens nodig om je bestelling af te handelen, voor de levering, de facturatie, voor
marketing en reclamedoeleinden. We houden je gegevens absoluut privé en slaan ze op in onze
beveiligde, niet-publieke database. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Je kan als
koper ten alle tijde je gegevens opvragen of aanpassen. Hiermee respecteert GUIDON de Belgische
wet van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mei 2018 die die bepaalt hoe
personen en diensten met uw gegevens moeten omgaan.

15. Eigendomsrecht
Geen enkele gegevens of foto’s van onze website mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder
onze uitdrukkelijke toestemming. Als u nog vragen hebt over het kopen van Producten via
www.otto-store.be, kunt u per e-mail (liesbeth@otto-store.be) of telefoon (+32 497 20 17 31)
contact opnemen

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De
rechtbanken van het arrondissement Gent hebben exclusieve bevoegdheid.